Knauf Flex tegellijm 25kg grijs

Merk: Knauf Hubo-referentie: 220281
Kenmerken
  • Type lijm Tegellijm
  • Toepassing Lijmen
  • Inhoud 25 kg
  • Droogtijd 24 h
  • Gebruik Binnen, Buiten
Alle kenmerken
Vaste lage prijs
22,99
0,92/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Dit product wordt geleverd per 42

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze zeer flexibele en poedervormige cementgebonden lijm van Knauf wordt gebruikt voor de verlijming van keramische tegels op wanden en vloeren. De lijm is ideaal op vloerverwarming, balkon of terras.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Tegellijm
Gebruik
Binnen, Buiten
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Inhoud
25 kg
Droogtijd
24 h
Materiaal van doeloppervlak
Steenachtig, Keramiek, Steenachtig - stuc/pleisterwerk, Beton
Verbruik
1,3 kg/m²
Prestatieklasse
C2
Algemene kenmerken
Merk
Knauf
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
34 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
47 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
220281
EAN- / barcode
5413503588770
Leverancierscode
285126
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337: Bij aanhoudende oogirritatie: P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.