Knauf Turbo Flex tegellijm 5kg grijs

Merk: Knauf Hubo-referentie: 232499
Kenmerken
  • Type lijm Tegellijm
  • Toepassing Lijmen
  • Inhoud 5 kg
  • Droogtijd 3 h
  • Gebruik Binnen, Buiten
Alle kenmerken
16,99
3,40/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze krachtige en snelhardende grijze dunbedmortel is speciaal geschikt voor de verlijming in dunbed van alle keramische tegels. De snelle afbindtijd maakt deze lijm bijzonder geschikt voor ruimtes die in een korte tijdspanne opnieuw toegankelijk moeten zijn.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Tegellijm
Gebruik
Binnen, Buiten
Kleur
Grijs
Gewicht
5 kg
Verpakking
Pot
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Inhoud
5 kg
Droogtijd
3 h
Materiaal van doeloppervlak
Steenachtig, Keramiek, Steenachtig - stuc/pleisterwerk, Beton
Verbruik
2 kg/m²
Prestatieklasse
C2FT-S1
Algemene kenmerken
Merk
Knauf
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
232499
EAN- / barcode
5413503590230
Leverancierscode
285089
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.