Ontstopper haar 800ml

Hubo-referentie: 798637
Kenmerken
  • Inwerktijd 30 min
  • Volume 0,8 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Breedte 11,2 cm
  • Lengte 24,5 cm
Alle kenmerken
8,19
10,24/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze ontstopper is speciaal ontworpen voor het oplossen van haren die zich opstapelen in de afvoerleidingen. Hij is bruikbaar in de afvoerleidingen van je lavabo, gootsteen, douche en bad.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inwerktijd
30 min
Volume
0,8 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Fysieke kenmerken
Breedte
11,2 cm
Lengte
24,5 cm
Gewicht
1,06 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,14 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
24,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
6,25 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
798637
EAN- / barcode
5400258093208
Leverancierscode
1009320
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.