Ontstopper industrieel 500ml

Kenmerken
Toepassing
WC 

Inhoud
0,5 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
94 mm

Lengte
20,3 cm

Productinformatie


Omschrijving

Deze industriële ontstopper lost alle organische stoffen, vetten, zepen, papier, maandverband en kalk op. Het product is snelwerkent en gaat door stilstaand water tot aan de verstopping. De ontstopper is geschikt voor leidingen met een diameter van meer dan 8cm en WC's, uitgezonderd chemische toiletten en vermalers.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
WC 
Inhoud
0,5 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
94 mm
Lengte
20,3 cm
Gewicht
0,0554 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,025 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
166230
Leverancierscode
1003900
EAN- / barcode
5400258039008
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis