Poetsmiddel spray zilver 200ml

Hubo-referentie: 933056
Kenmerken
  • Volume 0,2 l
  • Materiaal van Doeloppervlak Metaal - koper
Alle kenmerken
Web Only
12,19
60,95/l

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Met deze spray reinig en herstel je eenvoudig zilver en zilver gegraveerde decoratieve items. Het geeft direct glans terwijl vervuiling wekenlang wordt voorkomen.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,2 l
Materiaal van Doeloppervlak
Metaal - koper
Toepassing
Anders
Schurend
Binnen/buitengebruik
Binnen
Geurloos
Substantie
Vloeistof
Weerbestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,191 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
54 mm
Gewicht
0,191 kg
Hoogte
17,2 cm
Lengte
54 mm
Type dispenser
Anders
Algemene kenmerken
Type doeloppervlak
Metaal generiek
Referenties en codes
Hubo-referentie
933056
EAN- / barcode
7610928015746
Leverancierscode
3611574
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Web Only

Een Web Only product kan enkel via de webshop besteld worden.