Pyrofeu schoorsteenveger onderhoud 800g

Merk: Pyrofeu Hubo-referentie: 228876
Kenmerken
  • Substantie Korrels
  • Merk Pyrofeu
Alle kenmerken
8,29
10,36/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze schoorsteenveger onderhoud van Pyrofeu verwijdert resten van roet en teer door het stoken met hout, kool of mazout. De schoorsteenveger is ideaal voor het seizoensonderhoud van alle leidingen van je kachel.

Kenmerken

Technische kenmerken
Substantie
Korrels
Schurend
Nee
Algemene kenmerken
Merk
Pyrofeu
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,88 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
10,5 cm
Gewicht
0,88 kg
Lengte
10,5 cm
Code type dispenser
Anders
Referenties en codes
Hubo-referentie
228876
EAN- / barcode
3323430046255
Leverancierscode
060300654
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.