Rothenberger salmiaksteen

Merk: Rothenberger Hubo-referentie: 947830
Rothenberger salmiaksteen 1
Rothenberger salmiaksteen 1

1 van 2

Kenmerken
  • Merk Rothenberger
Alle kenmerken
5,89

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Rothenberger salmiaksteen dient voor het reinigen van de soldeerpunt van je soldeerbout.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Rothenberger
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,12 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,104 kg
Kleur (Detail)
Wit
Technische kenmerken
UV bestendig
Nee
Referenties en codes
Hubo-referentie
947830
EAN- / barcode
4004625359105
Leverancierscode
035910E
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302: Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.