Versachem methacrylaatlijm kunststof

Merk: Versachem Hubo-referentie: 1080442
Kenmerken
  • Merk Versachem
Alle kenmerken
17,99

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Versachem Plastic Welder System is een slagvaste zeer sterke 2-componenten methacrylaatlijm voor het verlijmen van de meeste kunststoffen. Het is een sterke structurele lijm die is ontwikkeld voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen en minimaal voorbehandelde metalen. Eenmaal uitgehard is de hechting bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en grote temperatuurschommelingen.

  • Zakt niet uit
  • Verwerkingstijd: 3 minuten
  • Handvast in 15 minuten
  • Sterkte: 24 N/mm²

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Versachem
Buigbaar, flexibel
Gewicht
0,037 kg
Lengte
17 cm
Hoogte
35 mm
Breedte
40 mm
Garantieperiode
2 jaar
Fysieke kenmerken
Type lijm
Speciaallijm
Kleur
Zwart
Technische kenmerken
Materiaal van Doeloppervlak
Kunststof, Metaal
Substantie
Pasta
Werking
Reparerend
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,9 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,067 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
3,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1080442
EAN- / barcode
78727478099
Leverancierscode
1833820
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.