Vim schuurpoeder ontvet en verfrist 600g

Kenmerken
Toepassing
Keuken 

Inhoud
0,6 l

Verdunning
Nog te verdunnen 

Merk
Vim 

2,49

Productinformatie


Omschrijving

Met het Vim Citroen Fris Schuurpoeder ontvet en verfris je moeiteloos je sanitair en keuken. Deze verpakking bevat 600g Vim schuurpoeder.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Keuken 
Inhoud
0,6 l
Verdunning
Nog te verdunnen 
Gebruik
Natte doek 
Algemene kenmerken
Merk
Vim 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
21 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,65 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
23 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
14,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
829247
Leverancierscode
1048904
EAN- / barcode
8710322221497
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis