WD-40 Specialist super kruipolie 250ml

Merk: WD-40 Hubo-referentie: 593693
WD-40 Specialist super kruipolie 250ml 1
WD‑40 Specialist® Super Kruipolie

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 0,25 l
  • Merk WD-40
Alle kenmerken
12,49
49,96/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De kruipolie Specialist van WD-40 is een super kruipolie met snelle werking. De gebruiksvriendelijke WD-40 spray met Smart Straw is zeer waterbestendig en dringt snel door in verroeste onderdelen. Verpakking van 250ml.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,25 l
Algemene kenmerken
Merk
WD-40
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,28 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
19,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
593693
EAN- / barcode
5032227317093
Leverancierscode
1049105
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Informatie en documentatie

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.