WD-40 Specialist wrijvingsverminderende droogsmeerspray PTFE 250ml

Merk: WD-40 Hubo-referentie: 593697
WD-40 Specialist wrijvingsverminderende droogsmeerspray PTFE 250ml 1
WD-40 Specialist® Droogsmeerspray met PTFE

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 0,25 l
  • Merk WD-40
Alle kenmerken
12,49
49,96/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze Specialist wrijvingsverminderende droogsmeerspray van WD-40 met PTFE garandeert een droge smering zonder vet die geen vuil of stof aantrekt. De gebruiksvriendelijke spray met Smart Straw is ideaal voor sloten ,ventielen, stoelgeleiders en rails.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,25 l
Algemene kenmerken
Merk
WD-40
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,26 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
19,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
593697
EAN- / barcode
5032227317437
Leverancierscode
1049107
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Informatie en documentatie

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.