Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel 2,5l

Merk: Xyladecor Hubo-referentie: 950654
Kenmerken
  • Type hout Alle houtsoorten
  • Glanstype Mat
  • Binnen/buitengebruik Buiten
  • Inhoud 3,39 kg
  • Inhoud 2,5 l
Alle kenmerken
Promo20%
89,49
71,59
28,64/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit Xyladecor Combi PT houtimpregneermiddel van 2,5l beschermt tegen schimmels, zoals blauwschimmel en houtrot. Het middel dringt diep in het hout en beschermt eveneens tegen, houtaantastende insecten en hun larven. Dit kleurloos impregneermiddel is eenvoudig te verwijderen met White spirit.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten
Glanstype
Mat
Vochtregulerende werking
Nee
Verwerkingsmethode
Kwast
Kleur
Transparant
Kleur (Detail)
Kleurloos
Breedte
12,5 cm
Gewicht
3,105 kg
Hoogte
16,2 cm
Lengte
12,5 cm
Lijn of Serie
Huis Buiten
Krasbestendig
Nee
Type houtafwerker/–behandelaar/–deklaag
Impregneermiddel
Verfbasis
Solventgedragen
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten
Inhoud
3,39 kg
Inhoud
2,5 l
Materiaal van doeloppervlak
Hout - massief
Antislip
Nee
Verdunning
Gebruiksklaar
Rendement per liter
5 m²
Weerbestendig
UV bestendig
Nee
Afwasbaar
Verbruik
5 m²/l
Toepassing
Voorbereiding
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Afwerking
Transparant
Rendement per verpakking
12 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Overschilderbaar na
3 h
Stofdroog na
1
Geschikt voor
Deuren, Kozijnen
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor
Geschikt voor ondergrond
Bestaande verflagen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
3,39 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
16,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
950654
EAN- / barcode
5410083470662
Leverancierscode
5554274
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-BE2020-0006
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.