Xyladecor impregneermiddel timmerhout 5l

Kenmerken
Verbruik
5 m²/l

Merk
Xyladecor 

Productinformatie


Omschrijving

Kleurloos impregneermiddel bestemd om houten constructies preventief en curatief te behandelen tegen schimmels, houtrot en houtworm. Dringt diep in het hout.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Verbruik
5 m²/l
Toepassing
Houten constructies 
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Overschilderbaar na
24 h
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4,46 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
30 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
4,06 kg
Verfbasis
Solventgedragen 
Referenties en codes
Hubo-referentie
246269
Leverancierscode
5118003
EAN- / barcode
5410083003464
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis