Xyladecor Timmerhout PT houtverduurzamingsmiddel 750ml

Merk: Xyladecor Hubo-referentie: 950657
Kenmerken
  • Type hout Alle houtsoorten
  • Glanstype Mat
  • Binnen/buitengebruik Buiten
  • Inhoud 1,07 kg
  • Inhoud 0,75 l
Alle kenmerken
Promo20%
19,99
15,99
21,32/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Xyladecor Timmerhout PT houtverduurzamingsmiddel biedt de ideale houtbehandeling om het hout te beschermen tegen schimmelvorming, vooral tegen houtrot en blauwschimmel. Het dringt diep in het hout door en beschermt ook tegen houtaantastende insecten en hun larven. Dit kleurloze impregneermiddel is eenvoudig te verwijderen met White spirit. De emmer bevat 750ml houtimpregneermiddel.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten
Glanstype
Mat
Vochtregulerende werking
Nee
Verwerkingsmethode
Kwast, Mohairroller, Lakviltroller
Kleur
Transparant
Kleur (Detail)
Kleurloos
Breedte
76 mm
Gewicht
0,932 kg
Hoogte
13,2 cm
Lengte
76 mm
Lijn of Serie
Impregneer
Krasbestendig
Nee
Type houtafwerker/–behandelaar/–deklaag
Grondverf
Verfbasis
Solventgedragen
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten
Inhoud
1,07 kg
Inhoud
0,75 l
Materiaal van doeloppervlak
Hout - massief
Antislip
Nee
Verdunning
Gebruiksklaar
Rendement per liter
5 m²
Weerbestendig
UV bestendig
Nee
Afwasbaar
Verbruik
5 m²/l
Toepassing
Houtverduurzamingsmiddel
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Afwerking
Semi transparant
Rendement per verpakking
4 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Overschilderbaar na
24 h
Stofdroog na
1
Geschikt voor
Kozijnen
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Xyladecor
Geschikt voor ondergrond
Bestaande verflagen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,073 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
950657
EAN- / barcode
5410083470693
Leverancierscode
5554277
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.