BSI PoolSan cs desinfectie concentraat 500ml

Merk: BSI Hubo-referentie: 961582
Kenmerken
  • Werking Manueel
  • Merk BSI
Alle kenmerken
42,99
85,98/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het PoolSan cs desinfectie concentraat van BSI zorgt voor helder zwemwater dankzij de chloorvrije werkzame stof kopersulfaat pentahydraat die de groei van algen voorkomt. PoolSan cs kan hierdoor perfect ingeschakeld worden in een zwembad- of spa onderhoudsprogramma zonder gebruik te hoeven maken van de traditionele chloorproducten.

Het gebruik van PoolSan cs resulteert dan ook in zwembadwater zonder de typische nadelen van de klassieke chloorproducten zoals irritaties en geur. Het product zorgt daarbovenop ook voor een uitvlokking van organische materialen van zonnecrèmes, huidvetten en oliën, waardoor deze gemakkelijker uit het water verwijderd kunnen worden via filtersystemen en geen bron zijn voor andere organismen.

  • Te gebruiken in combinatie met Oxypool & Spa van BSI
  • Compatibel met de meeste filters, uitgezonderd deze op basis van zeoliet
  • Gebruiksklaar en werkt direct
  • Geurloos en niet-irriterend voor de ogen

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Breedte
87 mm
Gewicht
0,585 kg
Hoogte
24,5 cm
Lengte
10 cm
Vorm artikel
Rechthoek met punt
Algemene kenmerken
Merk
BSI
Ecologisch
Nee
Tijd tot effect
1 h
Indicatie FSC keurmerk
Nee
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,635 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,5 cm
Technische kenmerken
Substantie
Concentraat
Gebruiksklaar
Ja
Referenties en codes
Hubo-referentie
961582
EAN- / barcode
5420046644481
Leverancierscode
64448
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-BE2020-0005
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.