Flitser Pro onkruidverdelger pad & terras 1020ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Ja

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
1020 ml

21,49
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Flitser Pro is een onkruidverdelger op basis van 100% natuurlijke actieve stoffen voor het verwijderen van alle onkruid op paden en terrassen. Het product is geconcentreerd en heeft een erg snelle werking. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur. De verpakking van 1020ml is geschikt voor het behandelen van een oppervlakte van 60m² en bevat een handige maatbeker.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
1020 ml
Dosis
85ml / 0,5l water 
Dosis
17 ml/m²
Erkenningsnummer
10706G/B  
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,25 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
880779
Leverancierscode
86600091
EAN- / barcode
3664715001218
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10706G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P311: Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis