Knauf bouw- en tegellijm 25kg grijs

Merk: Knauf Hubo-referentie: 220027
Knauf bouw- en tegellijm 25kg grijs 1
Knauf bouw- en tegellijm 25kg grijs 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type lijm Montagelijm
  • Toepassing Lijmen
  • Inhoud 25 kg
  • Droogtijd 24 h
  • Gebruik Binnen, Buiten
Alle kenmerken
14,49
0,58/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Dit product wordt geleverd per 42

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De bouw- en tegellijm van Knauf is een cementgebonden lijm in poedervorm voor de verlijming in dunbed van keramische tegels en mozaïektegels op muren en vloeren. De lijm is eveneens geschikt voor de verlijming van isolatieplaten en kan gebruikt worden voor binnen- en buitentoepassingen. Deze lijm heeft een droogtijd van 24u.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm
Gebruik
Binnen, Buiten
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Inhoud
25 kg
Droogtijd
24 h
Materiaal van doeloppervlak
Beton
Verbruik
4 kg/m²
Prestatieklasse
C1
Algemene kenmerken
Merk
Knauf
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
34 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
47 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
220027
EAN- / barcode
5413503588794
Leverancierscode
285118
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.