Vapona spray tegen vliegende insecten 500ml +100ml gratis

Merk: Vapona Hubo-referentie: 69176
Kenmerken
  • Toepassing Insecten
  • Behandeling Gebruiksklaar
  • Biologisch
  • Merk Vapona
Alle kenmerken
10,99
18,32/l

Productinformatie

Omschrijving

Heb je last van insecten binnenshuis? De spray tegen vliegende insecten van Vapona is zeer doeltreffend tegen alle vliegende insecten in woon-, werk- en verblijfsruimten. De spray heeft een onmiddellijke en snelle werking (3 seconden).

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten
Behandeling
Gebruiksklaar
Biologisch
Waterbestendig
Inhoud
600 ml
Algemene kenmerken
Merk
Vapona
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
27,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
6,55 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
29,8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
69176
EAN- / barcode
5420067100010
Leverancierscode
1002983
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-700/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat t 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad