Aquaplan Flexifoil oppervlaktelijm 2kg

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 964658
Kenmerken
  • Type lijm Daklijm
  • Inhoud 2 kg
  • Droogtijd 48 h
  • Gebruik Buiten
  • Waterbestendig
Alle kenmerken
68,09
34,05/kg

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met de FlexiFoil oppervlaktelijm van Aquaplan kun je je FlexiFoil EPDM-folie tot 15cm van de dakopstand bevestigen. Deze gebruiksklare PU-lijm is éénzijdig aan te brengen op een horizontale ondergrond van hout, bitumen, beton of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten. De plaatsing van de folie kan na het verlijmen nog gecorrigeerd worden. Je kunt de lijm partieel in rilvorm aanbrengen of volledig.

  • Hecht op alle ondergronden
  • Gemakkelijk te verwerken
  • 1-zijdig aanbrengen

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Daklijm
Gebruik
Buiten
Kleur
Geel
Breedte
21 cm
Lengte
70 mm
Hoogte
21 cm
Dubbelzijdig
Verpakking
Blik
Bevestigings-/aanbrengmethode
Verlijmen
Gewicht
2 kg
Technische kenmerken
Inhoud
2 kg
Droogtijd
48 h
Waterbestendig
Materiaal van doeloppervlak
Bitumen, Hout - massief
Verbruik
0,3 kg/m²
Substantie
Vloeistof
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Systeem
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Verwerkingstijd
20 min
Behandeling
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
21 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2,48 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
964658
EAN- / barcode
5413466954674
Leverancierscode
02788810
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H360FD: Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P342+P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.