Knauf Flex voegmortel 2kg wit

Merk: Knauf Hubo-referentie: 822074
Kenmerken
  • Kleur Wit
  • Gebruik Binnen, Buiten
  • Inhoud 2 kg
  • Toepassing Tegels
  • Waterbestendig
Alle kenmerken
7,99
4,00/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze voegmortel voor faience, keramische tegels, mozaïeken en grès op wand en muur geeft een parelend effect. De mortel is ideaal voor vochtige ruimten en op vloerverwarming. Geschikt voor voegen van 0 tot 6mm, binnen en buiten.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Wit
Gebruik
Binnen, Buiten
Gewicht
2 kg
Technische kenmerken
Inhoud
2 kg
Toepassing
Tegels
Waterbestendig
Droogtijd
24 h
Prestatieklasse
CG2
Algemene kenmerken
Merk
Knauf
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
14,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
19 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
822074
EAN- / barcode
5413503590186
Leverancierscode
285056
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.