Forever lampenolie 1l

Merk: Forever Hubo-referentie: 198375
Kenmerken
  • Volume 1 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
6,69

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze lampenolie is kleurloos, geurloos en produceert geen rook.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
1 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,84 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,84 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
198375
EAN- / barcode
5400191280109
Leverancierscode
063000100
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.